RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie reprezentowany przez Dyrektora Urzędu (dalej ZDP);

2. W urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie: iod@zdp.wegrow.pl lub listownie – Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „IOD”

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającym z art. 39 ust. 3 oraz 3a z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. przetwarzania danych osobowych w celu wydania zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z art. 63 (forma składania podań) ustawy z 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego,
b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. w szczególności wypełnienie obowiązków podatkowych, księgowych,
c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach archiwalnych realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi dla prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu ZDP na podstawie zawartej z ZDP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
a. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe, archiwalne,
b. zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

Accessibility